ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.Szolgáltató adatai 

 • Név: WebTech Group Kft. 
 • Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. em  
 • Képviseletre jogosult neve, beosztása: Kaszó-Fedinisin Oleszja, ügyvezető 
 • Cégjegyzékszám: 01-09-350453 
 • Adószám: 27118935-2-43 
   

2. Az Általános Szerződési Feltételek és a Honlap célja 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a WebTech Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://qjob.hu/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók (továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.   

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapot használó fogyasztók (továbbiakban: Megrendelők) igénybe vegyék azon Szakemberek szolgáltatásait, akik regisztráltak a Honlapon (továbbiakban: Szakemberek; Megrendelők és Szakemberek együttesen: Felhasználók).  Ennek megfelelően a Szolgáltató az Elkertv. 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. 

Jelen ÁSZF minden szerződésre vonatkozik, amelyet Szolgáltató a Felhasználókkal, valamint a Felhasználók egymás között (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül köt/kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.  

A Honlap bizonyos szolgáltatásait a Szolgáltató azon Felhasználó jogosult igénybe venni, amely Szolgáltató a Honlapon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

A Szolgáltató köteles biztosítani a Honlap folyamatos, hibamentes működését. Karbantartás, vagy előre nem látható hiba esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul a Honlap felületén keresztül tájékoztatni a Felhasználókat a karbantartás/hiba tényéről.
 

3. Regisztráció 

3.1. A Főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Felhasználónak ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: adatkezelési tájékoztató). A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. 

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például szállítási késedelem) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – amennyiben a Szakember cég, vagy egyéni vállalkozó – minden esetben jogosult az adott Szakember cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult a Szakember képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a regisztrációt megtagadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Felhasználóként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.3. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Szakember cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult a Szakember képviseletére. A felhasználói adatok a törlést követően – feltéve, ha a Felhasználó korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Felhasználó újból regisztrálhat. Amennyiben az Megrendelő korábban már feltett feladatot, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott feladatokhoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat a Szolgáltató megőrzi.  

3.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. 

3.5. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – a Felhasználó külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség a Felhasználót terheli. 

3.6. A Felhasználó regisztrációjával a Weboldalt Szakemberként és Megrendelőként is használhatja. A regisztráció ingyenes. Ezt követően a Felhasználó a fiókjához tartozó egyenlegét feltöltheti. Az egyenleget a Felhasználó kedvezményeket biztosító előfizetésre, illetve a feladatok közzétételéért és ajánlatadásért fizetendő díj megfizetésére használhatja fel.  

3.7. A regisztráció során a Felhasználó lehetőséget kap arra, hogy személyes fiókot (számlát) hozzon létre a Weboldalon (Tárca), amelyet a Szolgáltató által nyújtott fizetős Szolgáltatások igénybevételekor használhat. A Weboldalon lévő számla feltöltése az oldalon elérhető módokon történik. A Felhasználó bármikor nyomon tudja követni a személyes fiók állapotát a Weboldalon.   

A Szolgáltató nem felel a Felhasználó személyes fiókjának harmadik fél által történő módosításaiért. A Felhasználó fiókjából pénz kiutalás nem lehetséges. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó köteles az eseménytől számított 3 napon belül Szolgáltatót értesíteni és írásban tájékoztatni a hibás teljesítés tényéről és kérvényezni a pénz visszautalását. A visszautalás csak a befizetett módszer stornózásával            lehetséges. Amennyiben a stornózás a Szolgáltatótól független okok miatt nem lehetséges úgy annak visszautalása csak egyedi méltánylás alapján lehetséges, külön írásos indoklással. A stornózott összeg visszaterhelése Felhasználó számlájára a Felhasználó számlavezető bankja kondiciói alapján történik. A stornózott vagy egyedi méltánylás alapján visszautalt összegek során keletkezett tranzakciós és/vagy egyéb díjak/költségek minden esetben a Felhasználót terhelik. 

Pénzátutalás az egyik Felhasználó személyes számlájáról egy másik Felhasználó számlájára nem lehetséges.  

3.8. Felhasználó személyes fiókjának (számla) egyenlegfeltöltésének lehetőségei:  

Bankkártyával, az OTP SimplePay rendszerén keresztül 

SimplePay Adattovábbítási Nyilatkozat: 

Tudomásul veszem, hogy a WebTech Group Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. em.) adatkezelő által a Qjob.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Online Barion fizetéssel, ahol Barion egyenlegével vagy bankkártyával tud fizetni 

3.9. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalon található személyes számlájára befizetett összegek visszaváltására/kiutalására nincs mód, ezt a feltételt Ön a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek tekinti. Erre tekintettel javasoljuk, hogy mindenkor csak annyi pénzt helyezzen el személyes fiókjában, amennyire ténylegesen szüksége is van.
 

4. Megrendelőre vonatkozó különös rendelkezések 

4.1. A Megrendelő jogosult a Weboldalon feladatokat létrehozni, melynek elvégzésére a Szakemberek ajánlatot tehetnek. 

4.2. A Megrendelő az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérését, mint ajánlattételi felhívást a felhasználói profilján belül létrehozható feladat funkció használatával teheti meg. A Megrendelő a feladatot bármely Szakember számára elérhető módon közzé teheti, vagy kifejezetten egy adott Szakember részére megküldheti ajánlatkérés céljából (kiajánlás). A Szakember jelentkezése és a szolgáltatás részleteire vonatkozó kölcsönös megállapodással a Szakember és a Megrendelő között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. 

4.3. A Megrendelőnek a Honlapon bármikor, akár a feladat létrehozását követően is lehetősége van bármely adatbeviteli hiba javítására, vagy a feladat kiegészítésére (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával). 

4.4. A Megrendelő köteles értékelést adni a Szakember által elvégett szolgáltatás minőségéről a Honlap megfelelő felületén. 

4.5. A Megrendelő által elküldött feladat (ajánlati felhívás) megérkezését a Szolgáltató felületén késedelem nélkül, – a Megrendelő által kiválasztott Szakember, vagy Szakemberek egyidejű tájékoztatásával, a feladat közzétételével – automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a feladat lényeges adatait. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a feladat a Honlapon közzé lett téve. 

4.6. A feladat közzététele a Megrendelő számára egyedi díjfizetési kötelezettséget keletkeztet. A Megrendelő ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. A Megrendelőnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően lehetővé teszi a Megrendelőnek a feladat elvégzésére vonatkozó ajánlati felhívás közzétételét Weboldalon. A feladat közzététele előtt a Megrendelő jelezheti, hogy az egyedi díjat (I.) maga fizeti meg, (II.) a Szakember köteles megfizetni, (III.) a Szakemberrel közösen, fele-fele arányban fizeti meg. Amennyiben a Megrendelő által közzétett feladathoz nem találja meg az alkalmas Szakembert, az általa fizetett egyedi díj visszajár a Megrendelőnek. A Megrendelő az ajánlatkérés ellenértékéül szolgáló egyedi díjfizetés helyett jogosult előfizetés igénybevételére, melynek alapján az előfizetésben meghatározott ideig korlátlan mennyiségű feladatot tehet közzé a Weboldalon. 

4.7. A Megrendelő az egyedi díjfizetés vagy az előfizetés ellenértékét a profiljához tartozó egyenlegének (ÁSZF 3.6. pont) terhére Simple pay-el, vagy a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerének használatával egyenlítheti ki.  

4.8. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a Megrendelő által megfizetett összeg jóváírását követően teszi lehetővé a Megrendelő feladatának Honlapon való megjelenését, vagy előfizetés igénybevételét. 

4.9. A Megrendelők által fizetendő szolgáltatási díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már igénybe vett szolgáltatások díját nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat megrendelési szándékától.
 

5. Szakemberre vonatozó különös rendelkezések 

5.1. Amennyiben a Szakember az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. Szakembernek minősül minden olyan Felhasználó, aki, vagy amely a Megrendelő által közzétett feladatok elvégzését vállalja. 

5.2. A Szakember a jelen ÁSZF 3. fejezete szerinti regisztrációt követően jogosult a Weboldal használatára. Amennyiben a Szakember a Weboldal erre szolgáló felületén valamely személyazonosító okmányát, vagy vállalkozói igazolványát feltölti és a Szolgáltató azok ellenőrzését elvégzi, „Ellenőrzött Szakember”-nek fog minősülni. Személyazonosító okmány, vagy vállalkozói igazolvány feltöltése opcionális, azonban ennek elmaradása esetén a Szakember nem fog „Ellenőrzött Szakembernek” minősülni. A Szolgáltató az okmányok ellenőrzését követően haladéktalanul intézkedik azok rendszerből való törlése iránt. 

5.3. A Szakember számára a regisztráció és profiljának a Weboldalon való megjelenítése ingyenes. A Szakember a Megrendelők által közzétett feladatok elvégzésére irányuló ajánlattétel esetén – a Megrendelő eltérő jelzése hiányában – egyedi díjfizetésre köteles. A Szakember ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. A Szakembernek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek megfelelően lehetővé teszi a Szakembernek a feladat elvégzésére vonatkozó ajánlat elkészítését. Amennyiben a Szakember ajánlatát a Megrendelő nem fogadja el, a Szakember által fizetett egyedi díj visszajár a Szakembernek. A Szakember az ajánlattétel ellenértékéül szolgáló egyedi díjfizetés helyett jogosult előfizetés igénybevételére, melynek alapján az előfizetésben meghatározott ideig korlátlan mennyiségű feladat elvégzésére tehet ajánlatot. 

5.4. A Szakember az egyedi díjfizetés vagy az előfizetés ellenértékét a profiljához tartozó egyenlegének (ÁSZF 3.6. pont) terhére Simple pay-el, vagy a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerének használatával egyenlítheti ki.  

5.5. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza és – külön igény esetén – e-mailben számlát küld meg a Szakember által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a Szakember által megfizetett összeg jóváírását követően teszi lehetővé a Szakember számára az ajánlattételt, vagy az előfizetés igénybevételét.  

5.6. A Szakember kérheti, hogy – profiljához tartozó egyenleg feltöltése esetén – számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki, a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerén keresztül. Ezen igény visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha a Szakember elektronikus úton megküldendő számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát a Szakember köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani. 

5.7. A Szakemberek által fizetendő szolgáltatási díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már igénybe vett szolgáltatások díját nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Szakember elállhat megrendelési szándékától. 

5.8. A Szakember bármely szolgáltatásának nyújtása során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Megrendelők megtévesztésével jár. Kizárólag a Szakember felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, amelyet az általa nyújtott szolgáltatás teljesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező esetleges károkért Szakembertől kártérítést követelhet. A Szakember számára tilos a Weboldalt saját tevékenységének reklámozására használni.
 

6. Megrendelő és Szakember közötti ügyletekre vonatkozó különös rendelkezések 

6.1. A Honlapon szereplő, Szakemberek által nyújtott szolgáltatások leírása az adott Szakember profilján tekinthető meg.  

6.2. A Honlapon megjelenő szolgáltatások ára az általános forgalmi adót és tartalmazó és részletező módon (bruttóban) forintban kerülhet feltüntetésre.  

6.3. Megrendelő és Szakember a honlapon keresztül létrejött jogviszonyából eredő bármely kötelezettségért beleértve az adófizetést a Szolgáltató nem felelős, azt a felek mindenki magáért köteles eleget tenni. 

6.4. A feladat elvállalására a feladathoz tartozó megfelelő feliratra kattintást követően kerül sor. A feladathoz kapcsolódó ajánlattétel a Szakember számára ajánlati kötöttséget keletkeztet a Megrendelő felé.  

6.5. A kockázatmentes üzlet funkció segítésével a Szakember által teljesítendő munkákért Megrendelő által fizetendő díj a Megrendelő számláján a Szolgáltató Pénzügyi Partnere által zárolásra kerül. A Szakember – Megrendelő és a Szakember által igazolt – teljesítése esetén a Szolgáltató automatikusan feloldja a zárolást a Megrendelő által fizetendő díjra, amely átutalásra kerül a Szakember Barion pénztárcájába. A kockázatmentes üzlet funkció segítségével létrehozott feladatok esetében a feladat elvégzésének maximális idősávja nem haladhatja meg a 18 napot. Amennyiben a feladat összetettsége miatt az nem végezhető el 18 nap alatt, akkor a Megrendelő köteles azt olyan részekre bontani, melyek egyenként beárazhatóak és 18 nap alatt elvégezhetőek. Amennyiben a Szakember – a Megrendelő és a Szakember által igazoltan – nem teljesít, a Szolgáltató automatikusan visszautalja a díjat a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé, hogy a Szakember nem teljesítette a megrendelt munkát és a Szakember nem küld választ ezzel kapcsolatban a Weboldal megfelelő felületén, a Szolgáltató – a Szakember többszöri megkeresését követően – a Megrendelő jelzésétől számított 3 nap után visszautalja az összeget a Megrendelő számlájára. Amennyiben a Szakember jelzi, hogy teljesítette a munkát, de a Megrendelő nem küld választ ezzel kapcsolatban a Weboldal megfelelő felületén, a Szolgáltató – a Megrendelő többszöri megkeresését követően – a Szakember jelzésétől számított 3 nap után átutalja az összeget a Szakember számlájára. Amennyiben sem a Megrendelő, sem a Szakember nem jelez rendszeren belül státuszmódosulást vagy jelent be panaszt a feladat elkezdésétől számított 18 napon belül, úgy a 18. napot követően a feladat automatikusan stornózásra kerül a zárolt összeg feloldásra és Megrendelő számlájára való visszautalásra kerül.  A Szakember és a Megrendelő közötti vita esetén a Szolgáltató – amennyiben a feladatot a Szakember igazoltan elvégezte – megfizeti a feladat elvégzéséért fizetendő díjat a Szakembernek és tájékoztatja a feleket a jogvita bírósági eljárás keretében történő rendezésének lehetőségéről. A kockázatmentes üzlet funkció használatával létrehozott feladatokért a Szolgáltató jutalékot számít fel, melynek összege a feladatok árához igazodik és ahhoz adódik hozzá. A jutalék megfizetésére a Megrendelő köteles. A jutalék mértéke a Megrendelő és Szakember között megállapodott összeg 10%-a, melyből 9% a Szolgáltatót, 1% a Fizetési rendszert üzemeltető partnert illeti meg. A kockázatmentes üzlet funkció használata a Barion Payment Zrt. (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013) fizetési rendszerén keresztül történik. A kockázatmentes üzlet funkció keretében leköthető összeg minimum 1.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft. Ezek a limitek a regisztráció módjának függvényében változhatnak (feltöltési, a visszaváltási és a tranzakciós limit). A kockázatmentes üzlet funkció nem teszi lehetővé a már zárolt összeg módosítását; a Megrendelő által fizetendő díj módosítása esetén lehetőség van új feladat létrehozására, vagy meglévő feladat visszavonására. 

6.6. A Megrendelő és a Szakember között a megrendelt feladatok végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Szolgáltató nem rendezi. A Megrendelő és a Szakember a Weboldal Privát üzenetküldő szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy az abban szereplő levelezés tartalmát a Szolgáltató megismerheti. Felek vitás ügyeiket peres vagy nem peres úton jogosultak intézni.
 

7. Felelősség 

7.1. A véletlenül közzétett, a Felhasználó Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek. 

7.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által megvalósított esetleges jogsértésekért, így különösen a Felhasználó által közzétett jogsértő tartalmakért. 

7.3. A szolgáltatásnyújtás esetleges határon átnyúló jellege miatt a Szakember elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Szakembert terheli a felelősség. 

7.4. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

7.5. Tilos olyan tartalom elhelyezése a Weboldalon a Felhasználó részéről, amely 

 • szerzői jogokat, személyiségi jogokat, adatvédelmi jogszabályokat sért; 
 • jogszabályba ütközik, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közöl; 
 • agresszív, személyeskedő, trágár, erotikus, rágalmazó, kötekedő, diszkrimináló vagy gyűlöletkeltő; 
 • nemzeti, etnikai, faji, vallási hovatartozás vagy nemi identitás alapján hátrányosan megkülönböztető, illetve azt indokolatlanul firtató; 
 • piszkálódó, szándékosan egy vagy több személy idegesítése céljából lett írva; 
 • politizál, szándékosan politikai álláspontot sejtet vagy firtat; 
 • a beépített szószűrő szándékos kikerülésével tiltott szavakat használ; 
 • kifejezetten más Felhasználó, vagy egyéb harmadik személy ellen irányuló, annak becsületének, vagy jóhírnevének csorbítására alkalmas, alaptalan kifejezéseket használ; 
 • rendszeresen a Weboldal működéséhez nem kapcsolódó hozzászólásokkal zavarja a Weboldal használatát; 
 • feltűnően zavarja a kulturált, folyamatos kommunikációt; 
 • szándékosan félrevezeti a többi Felhasználót; 
 • személyes levélből a küldő hozzájárulása nélkül idéz; 
 • reklámot tartalmaz; 
 • a Szolgáltató munkája vagy döntése ellen uszít, vagy a Szolgáltató használatának bojkottálását indítványozza; 
 • a Szolgáltató jó hírnevét, vélt vagy valós érdekeit, általános megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti; 
 • a fentieket megsértő tartalmú honlapra mutató linket tartalmaz.

A fenti feltételek megsértése a Felhasználó által közzétett kifogásolt tartalom és a rá adott válaszok figyelmeztetés nélküli törlésével, írásbeli figyelmeztetéssel, súlyosabb esetben, vagy figyelmeztetést követően a jelen pont újbóli megsértése esetén a felhasználói fiók törlésével járhat. Ha a Szolgáltató valamely tevékenység beszüntetésére kéri a Felhasználót, az ÁSZF megszegésének minősül a tevékenység folytatása akkor is, ha annak tiltása egyébként nem szerepel a jelen pontban.
 

8. Szellemi tulajdon 

8.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. 

8.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.  

8.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.
 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Felhasználó a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra. 

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.


Hatálybalépés dátuma: 2020.05.11

WebTech Group Kft.