Szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Megállapodás a Qjob.hu piacterének magánszemélyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek általi használatáról (a továbbiakban: a „Megállapodás”)

I. rész Egyetemes rendelkezések

A WebTech Group Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C. lház. 2.em.62 a., Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 44, (Mill Park), Cégjegyzékszám: 01-09-350453, Adószám:27118935-2-43)

webhely szolgáltatásait („Szolgáltatások”) a qjob.hu piactér használatáról szóló jelen Megállapodás tárgyát képező feltételek mellett nyújtja. Ebben a tekintetben gondosan el kell olvasnia a jelen Megállapodás feltételeit, amelyekre a magyar törvények, különösen a következő jogszabályok, az irányadók:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A Qjob.hu piactér felhasználási feltételeit a jelen Megállapodás I. része, II. része és III. része szabályozza.

Az „Egyetemes rendelkezések” című I. rész azokra a kapcsolatokra vonatkozik, amelyek létesítéséről a II. és a III. rész rendelkezik, hacsak a II. rész vagy a III. rész másként nem rendelkezik.

A II. részben foglalt rendelkezések azokra a kapcsolatokra vonatkoznak, amelyek létesítéséről a III. rész rendelkezik, hacsak a III. rész másként nem rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a II. rész és a III. rész a Webhely (Szolgáltatások) használatának különböző feltételeit tartalmazza, attól függően, hogy milyen típusú interakciót választ a Webhelyen.

1. A Megállapodásban használt kifejezések

Társaság: WebTech Group Kft.

Webhely, Piactér: a qjob.hu internetes oldal, beleértve a Mobilalkalmazást, amely hozzáférést biztosít a qjob.hu internetes piactér funkcióihoz.

Üzemeltető: a Társaság alkalmazottai, valamint a Társaság által a Piactér kezelésére és a Társaság Szolgáltatásainak a Látogatók részére – a Webhely utóbbiak általi használatának keretében – történő nyújtására megfelelően felhatalmazott személyek.

Szolgáltatások: a Webhely működését biztosító számítógépes programok, adatbázisok összessége, valamint a Felhasználók részére a Webhely használata során nyújtott Szolgáltatások összessége.

Látogató: a Piacteret használó bármely 18 éven felüli személy, valamint a jelen Megállapodásban kifejezetten meghatározott esetekben jogi személyek.

Felhasználó: az a Látogató, aki elvégezte a regisztrációt. A jelen Megállapodásban a Felhasználó kifejezés egyaránt jelenti a Hitelesített és nem hitelesített felhasználókat.

Felhasználónév: a Felhasználó által a regisztráció során választott és a Webhely használata közben használt e-mail cím. Ugyanaz a Látogató több felhasználónevet nem regisztrálhat és használhat.

Mobilalkalmazás: iOS vagy Android alapú hardver-szoftver rendszer.

Jelszó: egy, a Felhasználó által önállóan választott karakterkombináció, amely a Felhasználónévvel együtt lehetővé teszi a Felhasználó azonosítását a Piactér használata során.

Nem hitelesített felhasználó: olyan Felhasználó, aki a II. Rész 3. szakaszának megfelelően elvégezte a regisztrációt.

Hitelesített felhasználó: olyan Felhasználó, aki a II. rész 4. szakaszának megfelelően ellenőrzésen esett át.

Megrendelő: az a Felhasználó, aki a Piactéren Feladatot helyezett el a Feladatok elhelyezésére és végrehajtására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Szakember: a Megrendelő által a Feladat végrehajtására kiválasztott Hitelesített felhasználó.

Feladat:

a II. részben leírt kapcsolatok létrehozásához — a Megrendelő által a Webhelyen közzétett és a Hitelesített felhasználókhoz intézett ajánlattételi felhívás.

Üzleti feladat:

a III. részben leírt kapcsolatok létrehozásához — a Megrendelő által a Webhelyen közzétett és a Hitelesített felhasználóknak címzett információs üzenet.

Szerződés szerinti Feladat: a Megrendelő és Szakember között a Szakember Megrendelő általi Kiválasztása révén létrejött szerződés. A Szerződés szerinti Feladat kizárólag a II. részben leírt kapcsolatokra használható fogalom.

Ellenszolgáltatás: a Feladat árának a Szerződés szerinti Feladat végrehajtásával teljesített kifizetése és (vagy) egyéb vagyon, beleértve a vagyoni jogokat, átruházása a Szakemberre a Szerződés szerinti Feladat feltételeivel összhangban.

Feladat ára: a Megrendelő és Szakember által a Szerződés szerinti Feladat elvégzése fejében jóváhagyott ellenérték (a Szakember munkájának ellenértéke az Megrendelő által a Szakemberval szemben alkalmazott készpénz nélküli fizetés költségeinek figyelembevétele nélkül).

A Feladat ára pénzkifizetést jelent (készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz), és nem foglalja magában az Ellenszolgáltatás egyéb (nem pénzbeli) formáit (egyéb természetbeni vagyon, ideértve a vagyoni jogokat).

A Feladat ára Magyarország pénznemében (forint) kerül megállapításra, és meghatározása az Megrendelő és a Szakember között létrejövő megállapodás szerint történik.

A Feladat ára kizárólag a II. részben leírt kapcsolatokra használható fogalom.

Ajánlat (válasz):

a II. részben leírt kapcsolatok létrehozásához — a Hitelesített felhasználó által tett és az Megrendelőnek címzett ajánlat.

a III. részben leírt kapcsolatok létrehozásához — a Hitelesített felhasználó által elküldött és az Megrendelőnek címzett információs üzenet.

Szakember kiválasztása:

a II. részben leírt kapcsolatok létrehozásához — a Szakember Ajánlatának Megrendelő általi elfogadása.

a III. részben leírt kapcsolatok létrehozásához — információs üzenet a Megrendelőtől a Szakember részére.

Kockázatmentes Üzlet Megállapodás: a következő webcímen meghatározott minta szerint megkötött szerződés: https://qjob.hu/”Kockázatmentes Üzlet”-agreement

Tárca: a Felhasználó virtuális fiókja a Webhelyen.

Referenciaidő: Középeurópai idő. A Webhely és a Szolgáltatások használatakor feltüntetett összes dátum a középeurópai időben kerül rögzítésre.

Profil: a Felhasználó által önmagáról, a saját belátása szerint közzétett információ. Hitelesített felhasználók esetében a Profil információkat tartalmaz a vállalt Feladatok kategóriáiról, fényképeket, információkat a korábban elvégzett munkákról, a tanulmányokról, a Feladatok elvégzésének becsült költségéről és egyéb információkat.

Társaság szolgáltatásai: a Társaság által a Megrendelő Feladatainak a Webhelyen történő közzétételével kapcsolatban a Hitelesített felhasználók részére nyújtott információszolgáltatás, valamint az egyes Feladatokra történő ajánlattételt lehetővé tevő szolgáltatások.

Nyilvános ajánlat elfogadása: a qjob.hu piacterének használatáról szóló Megállapodás Látogató általi teljes és feltétel nélküli elfogadása a qjob.hu Webhely használatával összefüggő tevékenységek végrehajtása révén.

Szolgáltatások ellenértéke: a Társaság Szolgáltatásainak ellenértéke magyar pénznemben (forint) kifejezve, amely a jelen Megállapodásban foglalt szabályoknak megfelelően kerül meghatározásra.

Ismétlődő fizetések: rendszeres automatikus fizetések, amelyek nem igénylik a bankkártya adatainak újbóli beírását és a fizető fél aktív közreműködését a pénzeszközök következő fizetésnél történő jóváírásában.

Kockázatmentes üzlet: olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Megrendelő és a Szolgáltató számára a II. rész szerint létrehozott kapcsolatok keretében történő felhasználást a Szerződés szerinti Feladat elszámolásakor a munka elvégzéséről és/vagy a szolgáltatás nyújtásáról szóló Megállapodás feltételei mellett a „Kockázatmentes üzlet” (RF Megállapodás) online szolgáltatás igénybevételével (a szöveg a következő címen érhető el: https://qjob.hu/”Kockázatmentes Üzlet”-agreement a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) elektronikus pénzkibocsátó intézményen keresztül.

Értékelés: a Felhasználó osztályzatok és/vagy szóbeli megjegyzések formájában kifejezett szubjektív véleménye a Feladat végrehajtásáról a qjob.hu oldalon. A Megrendelőknek lehetőségük van a Szakembert egytől öt pontig értékelni a következő kritériumok alapján: udvariasság, ár-érték arány, pontosság. A Szakembereknek lehetőségük van a Megrendelőket egytől öt pontig értékelni a következő kritériumok alapján: pontosság, udvariasság, megfelelőség.

Negatív értékelés: a Felhasználó értékelése, ahol az összes kritérium alapján meghatározott pontok számtani átlaga kevesebb vagy egyenlő kettővel.

Pozitív értékelés: a Felhasználó értékelése, ahol az összes kritérium alapján meghatározott pontok számtani átlaga nagyobb, mint kettő.

Megkülönböztető jelvény: a Profilban feltüntetett speciális jelölés. A jelvény odaítélésének feltételeit a Társaság saját belátása szerint határozza meg.

Barion Payment Zrt. - elektronikus pénzkibocsátó intézmény (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192).

A jelen Megállapodás tartalmazhat a Megállapodás I. részében nem meghatározott kifejezéseket. Ebben az esetben az ilyen kifejezés értelmezése a Megállapodás szövegével összhangban történik. A kifejezésnek a Megállapodás szövegében található egyértelmű értelmezésének hiányában a kifejezés értelmezése tekintetében a következő az irányadó: elsősorban a magyar jogszabályokban, másodsorban a qjob.hu Webhelyen, harmadsorban az interneten előforduló (általánosan használt) értelmezés.

A jelen Megállapodás II. része olyan Feladatok elhelyezésére és végrehajtására vonatkozik, amelyek célja a munkák, szolgáltatások kizárólag személyes, családi, otthoni és egyéb olyan szükségletek céljára történő igénybevétele, amelyek nem kapcsolódnak vállalkozási tevékenység Megrendelő általi végzéséhez.

A jelen Megállapodás III. része olyan Feladatok elhelyezésére és teljesítésére vonatkozik, amelyek célja a munkák, szolgáltatások kizárólag olyan célból történő igénybevétele, amely vállalkozói tevékenység olyan személyek általi végzésével kapcsolatos, akiknek érdekében az Megrendelő a Feladatot elhelyezi.

Abban az pillanatban, ahogy a Látogató elfogadja a nyilvános ajánlatot, a Látogatót és a Társaságot úgy kell tekinteni, mint akik megkötötték a jelen Megállapodást.

II. rész Megállapodás a Qjob.hu piactér magánszemélyek általi használatáról

(a továbbiakban a jelen II. rész: „a Megállapodás II. része”)

1. Általános rendelkezések

A Megállapodás jelen II. része szabályozza a Webhely használatának rendjét, valamint a Webhelynek és a Szolgáltatásoknak a Látogatók által a Feladatok elhelyezése és végrehajtása céljából történő használata során létrejövő kapcsolatokat, amely Feladatok célja a munkák, szolgáltatások kizárólag személyes, családi, otthoni és egyéb olyan szükségletek kielégítésére történő igénybevétele, amelyek nem kapcsolódnak vállalkozói tevékenység végzéséhez, feltéve, hogy a Megrendelő nem folytat vállalkozói tevékenységet. A Társaság nem garantálja a Webhely és a Szolgáltatások 24 órás elérhetőségét. A Társaság bármikor jogosult bármely Látogatótól, beleértve a Felhasználót is, megtagadni a Webhely és a Szolgáltatások használatát a Megállapodás megsértése esetén. A Társaság a Látogatóknak, Felhasználóknak személyes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Honlap és a Webhelyen biztosított szoftver használatára a jelen Megállapodásnak megfelelően, feltéve, hogy sem a Látogató/Felhasználó, sem a Látogató/Felhasználó segítségével semmilyen más személy nem valósítja meg az alábbi cselekményeket: a Webhely, a Szolgáltatások szoftverének másolása vagy megváltoztatása; a Webhely és a Szolgáltatások szoftveréből származó programok létrehozása; a szoftver feltörése a programkódok megszerzése érdekében; a Weboldal anyagával és a Weboldal szoftverével kapcsolatos értékesítés, engedményezés, bérbeadás, harmadik személyekre bármilyen más formában történő átruházás; a Webhely és a Szolgáltatások módosítása, többek között az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megszerzése érdekében; és más, a fentiekben felsoroltakhoz hasonló, a Társaság és harmadik felek jogait sértő cselekmények. A Látogató/Felhasználó felelősséggel tartozik a harmadik személy (vagyoni és nemvagyoni) jogáért annak az információnak a vonatkozásában, melyet az a Társaság vagy harmadik személy részére átadtak (biztosítottak) a Webhely és a Szolgáltatás használata során. A Felhasználók önállóan értékelik a Webhely és a Szolgáltatások általuk történő használatának jogszerűségét, többek között annak az országnak a törvényei szerint, amelyben laknak.

A Látogató a Webhely és annak Szolgáltatásai használatával kapcsolatos bármilyen művelet (a Weboldalak megtekintése, Regisztráció, Hitelesítés, Feladat elküldése elérhetőségi telefonszám megadásával, a Társaság Webhelyén feltüntetett vagy egyéb elérhetőségi telefonszámainak felhívása) végrehajtásával kifejezi a qjob.hu Piactér használatáról szóló Megállapodás feltételeinek teljes és feltétel nélküli elfogadását (Elfogadás), amely nyilvános ajánlatként a következő internetcímen érhető el: https://qjob.hu/info/terms.

A qjob.hu Piactér használatáról szóló, nyilvános ajánlat formájában megkötött Megállapodásról a Polgári Törvénykönyv rendelkezik, nem igényel kétoldalú aláírást, és elektronikus formában érvényes.

2. Felhasználói Regisztráció

Az a személy, aki Felhasználó szeretne lenni, köteles elvégezni a Regisztráció folyamatát az Piactér megfelelő oldalán. A Regisztráció során a Felhasználóhoz hozzárendelésre kerül az általa kiválasztott Felhasználónév és Jelszó páros, amelyet a Felhasználó a továbbiakban a Webhelyen történő munkavégzés során használni fog. A Felhasználó csak egyszer hajthatja végre a regisztrációs eljárást.

A webhelyen történő regisztrációkor a Felhasználó köteles a Webhely Üzemeltető rendelkezésére bocsátani a Felhasználó személyes oldalának létrehozásához szükséges megbízható és releváns információkat, beleértve a minden egyes Felhasználó számára egyedi, a Webhely eléréséhez szükséges Felhasználónevet (e-mail cím) és jelszót, valamint a vezeték- és keresztnevet.

A Webhely regisztrációs űrlapja további információkat kérhet a Felhasználótól.

A Felhasználó maga választja meg a Jelszót, azonban a Társaság erősen ajánlja legalább 6 (hat) karakter hosszú, kis- és nagybetűket, valamint számokat egyaránt tartalmazó jelszavak használatát. A Jelszó hozzárendelését a Webhely Üzemeltetője végzi a Felhasználó e-mail címére történő elküldéssel.

A Felhasználó felel a Regisztráció során megadott információk pontosságáért, relevanciájáért, teljességéért és Magyarország jogszabályainak való megfeleléséért, valamint harmadik személyek követeléseitől való mentességéért. A Felhasználó kizárólagosan felelős a Jelszó harmadik személyekkel szembeni bizalmas kezeléséért.

A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó jogainak a Felhasználó által megadott Felhasználónév és Jelszó pároshoz jogosulatlanul hozzáférő harmadik személyek általi megsértéséért.

A Regisztráció során a Felhasználó kifejezi hozzájárulását a jelen Megállapodáshoz, és vállalja az abban meghatározott, a Webhely használatával és működtetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A Felhasználó Webhelyen történő sikeres regisztrációját követően a Társaság vállalja a Felhasználóval szemben a jelen Megállapodásban meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

3. Felhasználó Hitelesítése

A Társaság bizonyos Szolgáltatásainak igénybevétele csak Hitelesítés után lehetséges.

A Regisztráció végrehajtása után a Felhasználó hitelesítési eljáráson mehet keresztül, amely magában foglalja a következő adatoknak a webhelyen történő megadását és a Felhasználó általi megerősítését: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési idő, elérhetőségi telefonszám.

Szükség esetén a Hitelesítés lefolytatásához a Társaság fenntartja a jogot a személyazonosságnak a Felhasználó személyi azonosságát hizelesen igazoló bármely igazolvány adatai alapján történő ellenőrzésére a Társaság felhatalmazott munkatársával folytatott interjúra való meghívás keretében.

A Hitelesített felhasználói státuszt az Üzemeltető saját belátása szerint adja meg az ellenőrzési adatok kézhezvétele és a Felhasználótól kért egyéb információk beérkezése után. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Hitelesítését megtagadni az elutasítás indokának magyarázata nélkül, függetlenül a Felhasználó által a Hitelesítés folyamata során ráfordított költségektől és erőfeszítésektől.

A hitelesítési eljárás sikeres elvégzése után a Felhasználó kitölt egy Profilt.

A Profil kitöltésével a Felhasználó kijelenti, hogy a profiljában szereplő információkat nyilvánosan elérhetővé, azaz minden Látogató számára potenciálisan elérhetővé teszi.

A Hitelesített Felhasználó vagy Szakember státusz a Felhasználótól az Üzemeltető belátása szerint bármikor indoklás nélkül visszavonható.

Az alábbi jogsértések a Szakember státuszának felfüggesztését vagy kényszertörlését vonhatják maguk után:

 • A Szakember indokolatlanul nem teljesítette első Feladatát;
 • A Szakember öt vagy annál több negatív értékelést kapott;
 • A Feladatokhoz fűzött hozzászólásokban a Szakember obszcén, sértő szavakat használt, a Feladat lényegéhez nem kapcsolódó kérdéseket vitatott meg;
 • Az Üzemeltetőhöz panasz érkezett a Megrendelőktől a Szakemberrel szemben (gorombaság, modortalanság, nem megfelelő kommunikáció, megállapodások megszegése stb.);
 • A Szakember jelentkezett a Feladatra, de megtagadta annak teljesítését anélkül, hogy a Megrendelővel megállapodott volna, és az Ajánlatát törölte volna, ami konfliktushelyzet kialakulásához vagy a Feladat teljesítésének elmulasztásához vezetett;
 • A Szakember jelentkezett a Feladatra, de a Feladat végrehajtására a Megrendelő hozzájárulása nélkül egy harmadik személyt (barát, rokon, szomszéd, stb.) küldött maga helyett, aki nem esett át a Hitelesítés folyamatán;
 • A Szakember megsértette a Profilra feltett fényképre vonatkozó követelményeket. A fotón közvetlenül magának a Szakembernek kell szerepelnie (közeli arc) idegen személyek, tárgyak vagy állatok nélkül;
 • A Szakember megsértette a kommunikációs szabályokat a chaten és/vagy a Webhelyen. A chaten és a hozzászólásokban tilos a Felhasználók és az Üzemeltető kritizálása és sértegetése, a káromkodás, konfliktushelyzetek teremtése, a qjob.hu Piactér használatáról szóló Megállapodás és a magyar illetve EUs jogszabályok megsértésére irányuló felhívások;
 • A Szakember megsértette az Üzemeltetővel folytatott kommunikáció szabályait. Az Üzemeltető célja, hogy figyelemmel kísérje a qjob.hu Piactér használatáról szóló Megállapodásnak a Webhely minden Felhasználója általi betartását, valamint, hogy javaslatokat tegyen a Felhasználóknak a Profil helyes kitöltésére, a Feladatokra vonatkozó Ajánlatok és kommentárok megírására. A vitás kérdések Üzemeltetővel való megvitatására a Felhasználók csak a közvetlen elérhetőségeket – személyes üzenetküldést, telefont, e-mailt – használhatják. Tilos nyilvános vitát folytatni az Üzemeltetővel és megvitatni annak intézkedéseit. Az Üzemeltető tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban panaszt tenni a megfelelő levél info@qjob.hu e-mail címre történő elküldésével lehet.

4. A Feladatok elhelyezésére és végrehajtására vonatkozó szabályok

Tilos olyan Feladatokat elhelyezni, amelyek célja vagy tárgya:

 • kölcsön nyújtása és felvétele, számlák feltöltése a fizetési rendszerekben, pénzátutalások végrehajtása, fizetések fogadása a fizetési rendszerek javára: AlertPay (alertpay.com), c-gold (c-gold.com), e-bullion (e-bullion.com), e-gold (e-gold.com), Liberty Reserve (libertyreserve.com), Pecunix (pecunix.com), PerfectMoney (perfectmoney.com), BitCoin (beleértve a cserelehetőséget biztosító piactereket);
 • a Felhasználók átirányítása harmadik fél Piactereihez, webhelyeihez, vagy a Felhasználók regisztrálása az ilyen Piactereken, webhelyeken;
 • saját szolgáltatások és termékek, illetve harmadik fél szolgáltatásainak és termékeinek reklámozása;
 • valótlan értékelések összeállítása;
 • erotikus szolgáltatások;
 • webhelystatisztika, a közösségi hálózatokon a követők számának stb. tisztességtelen növelése vagy megváltoztatása;
 • a közösségi hálózatok felhasználói számára meghívók és üzenetek, e-mail hírlevelek automatikus vagy kézi kiküldésének megrendelése;
 • a Megrendelő termékeinek forgalmazásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás;
 • gyógyszerek, élelmiszer-adalékanyagok, biológiailag aktív adalékanyagok;
 • mérgek;
 • kábítószerek, halucinogén anyagok és azok prekurzorai, kábítószer-tartalmú növények termesztése;
 • kábítószerek, prekurzorok, halucinogén anyagok vagy analógjaik tárolására, szállítására, előállítására, feldolgozására, valamint kábítószert vagy halucinogén anyagokat tartalmazó növények, vagy ezek kábítószert vagy halucinogén anyagokat tartalmazó részeinek illegális beszerzésére, tárolására, szállítására irányuló szolgáltatások;
 • prostitúció szervezésével kapcsolatos szolgáltatások, prostitúcióra való felbujtás;
 • prostitúció szervezésével kapcsolatos szolgáltatások, prostitúcióra való felbujtás;
 • felnőtteknek szóló tartalom, bármilyen pornográfia, szexvideó-csevegések, szexuális töltetű fényképek elhelyezését jelző webhelyek;
 • dohánytermékek;
 • alkoholtermékek, etil-alkohol;
 • nemesfémek, ritka fémek és kövek, ékszerek, beleértve a nemes- és ritkaföldfémeket és drágaköveket tartalmazó hulladékokat;
 • aranyrudak, befektetési aranyrudak, nemesfémek, természetes drágakövek vagy gyöngyök bármilyen forgalma, ideértve a nemesfémekből készült termékek értékesítését is;
 • háborús cselekményekben történő segítségnyújtási szolgáltatások, függetlenül a konfliktusban részt vevő féltől, a támogatás formájától (humanitárius segítség, fegyverek, kommunikációs eszközök, gyógyszerek stb. szállítása);
 • fegyverek és lőszerek (polgári, szolgálati, lőfegyverek):
  • fejlesztése, előállítása, tesztelése, tárolása, javítása és ártalmatlanítása.
  • kereskedelme, ideértve a lőfegyverek fő alkotórészeivel való kereskedelmet is.
 • lőszerek, beleértve a töltényeket és azok tartozékait, például hüvelyeket és csappantyúkat.
 • katonai felszerelés, alkatrészek, tartozékok és műszerek, robbanóanyagok, robbanószerek, lőpor, minden típusú rakéta-üzemanyag, valamint azok gyártására szolgáló speciális anyagok és speciális felszerelések, a félkatonai szervezetek személyzetének speciális felszerelései, valamint ezek gyártásával és működtetésével kapcsolatos szabályozási és műszaki termékek;
 • vegyi fegyverek, az azok ellen alkalmazott védőeszközök, valamint ezek gyártásával és működtetésével kapcsolatos szabályozási és műszaki dokumentáció;
 • lőfegyverek, fő alkatrészeik, lőszerek, robbanóanyagok vagy robbanóeszközök gyártásával/átalakításával/javításával kapcsolatos szolgáltatások;
 • korlátozott forgalmazású növényvédő szerek és agrokémiai anyagok;
 • erős vagy mérgező anyagok;
 • röntgenberendezések, radioaktív anyagokat és izotópokat használó műszerek és berendezések;
 • űrrakéta-komplexumok, katonai kommunikációs és irányító rendszerek, valamint ezek gyártásával és működtetésével kapcsolatos szabályozási és műszaki dokumentáció;
 • szerencsejátékok, ideértve a lottót, a fogadóirodákat és a fogadásokat;
 • forex, bináris aukciók, bitcoinok;
 • pénzügyi piramisok;
 • a személy becsületét és méltóságát sértő információk, anyagok elhelyezésével kapcsolatos szolgáltatások, a levéltitok és a magánélet megsértése;
 • kártékony számítógépes programok létrehozásával, használatával és terjesztésével kapcsolatos szolgáltatások;
 • kártyamegosztás;
 • számítógépes információkhoz illegális hozzáférést biztosító szolgáltatások;
 • harmadik személyek fiókjának feltörésével, minősített információk kinyerésével, módosításával kapcsolatos szolgáltatások;
 • titkos információszerzésre szolgáló speciális technikai eszközök;
 • hamis hitel- vagy fizetési kártyák és egyéb fizetőeszközök kereskedelme/gyártása;
 • szélsőséges tevékenységek végrehajtására, gyűlöletkeltésre vagy ellenségeskedésre irányuló nyilvános felhívások elhelyezésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az emberi méltóság megsértése;
 • szélsőséges közösség szervezésére irányuló szolgáltatások;
 • megvesztegetésben való közreműködés;
 • minden egyéb, a magyar és EUs jogszabályok által tiltott áru vagy szolgáltatás.

5. A Felhasználók és a Látogatók felelőssége

Az Piactér és a Szolgáltatások használatakor a Látogatók önállóan felelnek cselekedeteikért/mulasztásaikért. A Látogatók garantálják, hogy a Piacteret és a Szolgáltatásokat oly módon használják, hogy az nem sérti harmadik személyek jogait. A Látogatók garantálják, hogy joguk van a Webhelyen közzétett anyagok felhasználására. A Látogatók vállalják, hogy betartják a jelen Megállapodást. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Megállapodás Látogatók általi megsértése esetén ideiglenesen korlátozza a Látogató hozzáférését a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz (ideiglenes tiltás), és hogy a Megállapodás súlyos és/vagy ismételt megsértése esetén megtagadja a Szolgáltatásokhoz és a Webhelyhez való hozzáférést (állandó tiltás). Állandó tiltás esetén a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy egész életében nem tesz lépéseket annak érdekében, hogy hozzáférjen a Szolgáltatásokhoz és a Webhelyhez, az Üzemeltetőnak jogában áll a szóban forgó kötelezettség időtartama alatt, azaz az állandó tiltás hatálya alá eső Felhasználó életében, feldolgozni az illető személyes adatait annak ellenőrzése érdekében, hogy az ilyen Felhasználó teljesíti-e a Szolgáltatásokhoz és a Webhelyhez való hozzáférést célzó mindenféle cselekedettől való tartózkodásra vonatkozó kötelezettségét. Hasonló szabályok vonatkoznak az ideiglenes tiltásra is.

6. A Felhasználó és a Látogató jogai és kötelezettségei

Az Piactér bármely Látogatójának joga van a következő Szolgáltatások igénybevételéhez:

 • Audiovizuális alkotások, fényképek megtekintése, a Felhasználók által elküldött hangfelvételek meghallgatása, amelyek a jelen Megállapodással összhangban az ilyen megtekintésre és meghallgatásra rendelkezésre állnak;
 • Egyéb szolgáltatások, amelyekhez az Üzemeltető által képviselt Társaság hozzáférést biztosít számára.

A Nem hitelesített Felhasználó jogosult továbbá:

 • Feladatokat létrehozni és a Feladat Szakemberját kiválasztani;
 • Panaszt tenni az Üzemeltetőnek a Megállapodás Felhasználók általi megsértésével kapcsolatban;
 • Igénybe venni olyan egyéb szolgáltatásokat, amelyekhez az Üzemeltető által képviselt Társaság hozzáférést biztosít számára;

A Hitelesített Felhasználó jogosult továbbá:

 • Mindenféle Feladatot teljesíteni;
 • Igénybe venni olyan egyéb szolgáltatásokat, amelyekhez az Üzemeltető által képviselt Társaság hozzáférést biztosít számára.

A Webhely használata során a Felhasználó számára tilos:

 • Felhasználóként más személy nevében vagy helyett regisztrálni („hamis fiók”);
 • a Felhasználókat a saját személyazonossága tekintetében egy másik regisztrált Felhasználó Felhasználónevének és Jelszavának használatával félrevezetni;
 • személyére, korára vagy más személyekkel vagy szervezetekkel fennálló kapcsolataira vonatkozó információkat eltorzítani;
 • feltölteni, tárolni, közzétenni, terjeszteni és hozzáférést biztosítani, vagy egyéb módon felhasználni bármilyen információt, amely: fenyegetéseket tartalmaz, lejárat, sérteget, más Felhasználók vagy harmadik személyek becsületét, méltóságát vagy üzleti hírnevét sérti, vagy nem tiszteli a magánélet sérthetetlenségét; sérti a kiskorúak jogait; vulgáris vagy obszcén, pornográf képeket és szövegeket vagy kiskorúakkal felvett szexjeleneteket tartalmaz; állatokkal szembeni kegyetlen bánásmódot ábrázoló jeleneteket tartalmaz; öngyilkosság eszközeinek és módszereinek leírását, öngyilkosságra való bármiféle felbujtást tartalmaz; támogatja és/vagy elősegíti a faji, vallási, etnikai gyűlöletkeltést vagy uszítást, a fasizmust vagy a faji felsőbbrendűség ideológiáját terjeszti; szélsőséges anyagokat tartalmaz; bűncselekményt támogat vagy bűncselekmények elkövetésére vonatkozó tanácsokat, utasításokat vagy iránymutatásokat tartalmaz, korlátozott hozzáférésű információkat tartalmaz, ideértve, de nem kizárólag az állami és üzleti titkokat, valamint a harmadik felek magánéletével kapcsolatos információkat; a kábítószer-használatot reklámozza vagy leírja annak vonzerejét, ideértve a „digitális drogokat” (olyan hangfájlokat, amelyek a binaurális ütemek segítségével befolyásolják az emberi agyat), a drogok forgalmazásával kapcsolatos információkat, a gyártásukra vonatkozó előírásokat és használati tippeket tartalmaz; csalárd; továbbá sérti a polgárok és a jogi személyek egyéb jogait és érdekeit, vagy a magyar jog követelményeit;
 • illegálisan feltölteni, tárolni, közzétenni, terjeszteni és hozzáférést biztosítani, vagy egyéb módon felhasználni a Felhasználók és harmadik felek szellemi tulajdonát;
 • szoftvert használni és a Webhely és annak Szolgáltatásainak, illetve a Felhasználók személyes oldalai normális működésének megzavarására irányuló tevékenységet folytatni;
 • bármilyen módon, ideértve, de nem kizárólagosan, megtévesztés, bizalommal való visszaélés, hackelés útján megpróbálni hozzáférni egy másik Felhasználó Felhasználónevéhez és Jelszavához;
 • más személyek személyes adatainak illegális gyűjtését és feldolgozását megvalósítani;
 • bármilyen olyan egyéb információt közzétenni, amely az Üzemeltető személyes véleménye szerint nemkívánatos, nem felel meg a Webhely létrehozása céljainak, a Felhasználók érdekeit sérti, vagy a Webhelyen való közzététele egyéb okból nem kívánatos;
 • elküldeni bármilyen elérhetőségét az Megrendelőnek, ha a Felhasználót nem választják ki Szakembernek;
 • olyan tevékenységet végezni, amelynek célja az Piactéron kívül üzletet kötni az Megrendelőlel és (vagy) a Szakemberrel a Webhelyen kapott információk felhasználásával.

7. Privát üzenetküldő szolgáltatás

A Regisztráció után a Felhasználó hozzáférést kap az üzenetküldő szolgáltatáshoz, amely lehetővé teszi a levélváltást az Üzemeltetőval és más Felhasználókkal. Az adott szolgáltatáson keresztül folytatott levelezés nem személyes. A Felhasználó az adott Szolgáltatást használva elfogadja azt a tényt, hogy az Üzemeltetőnak bármikor joga van elolvasni az elküldött üzeneteket.

A Felhasználó kifejezi hozzájárulását ahhoz, hogy az Üzemeltetőtól bármikor, bármilyen jellegű – többek között promóciós – személyes üzeneteket kaphasson. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók által elküldött üzenetek szövegét reklámanyagokkal egészítse ki. Az Üzemeltető nem moderálja (nem tekinti meg előzetesen, nem értékeli és szűri) a Felhasználók által egymásnak küldött üzeneteket. A Felhasználók számára tilos a személyes üzenetküldő Szolgáltatás alábbi célokra történő igénybevétele:

 • a magyar törvényeket és a nemzetközi jogi előírásokat sértő cselekmények elkövetése;
 • nem kifejezetten engedélyezett hirdetési információk, spamek, „piramisjátékok”, „lánclevelek” feltöltése, küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon történő közzététele;
 • illegális, káros, fenyegető, erkölcsöt sértő, rágalmazó, szerzői jogokat sértő, gyűlöletkeltő és/vagy az emberek faji, etnikai, nemi, társadalmi alapon történő diszkriminációját propagáló anyagok feltöltése, küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon történő közzététele;
 • harmadik felek jogait sértő anyagok feltöltése, küldése, továbbítása vagy bármilyen más módon történő közzététele.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a magyar törvények által előírt esetekben harmadik személyek számára hozzáférést biztosítson a Felhasználó személyes üzeneteihez.

9. A Társaság által nyújtott Szolgáltatások

A Társaság a Megrendelő Feladatainak a Webhelyen történő elhelyezésével kapcsolatos Szolgáltatásokat, valamint a Feladatokra történő Ajánlattételi lehetőség biztosításával kapcsolatos Szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) nyújthat a Felhasználónak. A Szolgáltatásokat a Társaság a Felhasználó számára díj ellenében nyújtja.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • a Szolgáltatásokat a Felhasználónak a Megállapodásban meghatározott módon és feltételekkel nyújtja,
 • a Szolgáltatások nyújtásakor a Felhasználó számára lehetővé teszi a Profil adataihoz felhasználónév és jelszó használatával történő hozzáférést,
 • azokat a pénzeszközöket, amelyek fizetési részleteiben feltüntették az azonosítószámot (a Társaság számára a Felhasználó azonosítását lehetővé tévő egyedi számot) a Szolgáltatások Felhasználó általi kifizetéseként elfogadja.

A Társaságnak jogában áll:

 • a Szolgáltatások Felhasználó részére történő nyújtását műszaki, technológiai vagy a Szolgáltatások nyújtását akadályozó egyéb okok miatt az ilyen okok elhárításának idejére ideiglenesen felfüggeszteni;
 • a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni és/vagy a Megállapodást annak lejárta előtt egyoldalúan és bíróságon kívül, a Felhasználó részére az általa a Webhely használatakor megadott e-mail címre kiküldött megfelelő értesítés mellett felmondani abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a qjob.hu Piactér használatáról szóló Megállapodással összhangban vállalt kötelezettségeket és/vagy garanciákat;
 • a Megállapodást annak lejárta előtt egyoldalúan és bíróságon kívül, a Hitelesített Felhasználó részére a Webhely használatakor megadott e-mail címre kiküldött megfelelő értesítés mellett felmondani abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a Szolgáltatásokra vonatkozó fizetési határidőt és eljárást.

A Felhasználónak jogában áll:

 • a Társaság Szolgáltatásait a https://qjob.hu/info/terms oldalon Ajánlat formájában közzétett Megállapodás Elfogadása esetén igénybe venni;
 • a Társaság által nyújtott Szolgáltatásokat a Megállapodásban meghatározott módon és határidőn belül elfogadni.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • a Társaság Szolgáltatásainak igénybevétele során betartja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Megállapodásban megállapított összes feltételt;
 • a Társaság Szolgáltatásaiért időben fizet, ideértve a pénzeszközök személyes számlán történő rendelkezésre állásának biztosítását a Webhelyen (Tárcában) vagy fizetési kártyán, ha a Felhasználó az Ismétlődő fizetések rendszert használja;
 • a Társaság Szolgáltatásaiért való fizetésekor feltünteti az azonosítószámot (a Társaság számára a Felhasználó azonosítását lehetővé tévő egyedi számot);
 • nem él vissza a biztosított lehetőségekkel, nem használja fel önállóan vagy harmadik felek bevonásával a Társaság Szolgáltatásait és/vagy a Társaság Szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét olyan célra, amely harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértésének, tisztességtelen versenynek, egyéb jogsértésnek tekinthető; nem végez olyan tevékenységeket, amelyek befolyásolják a Webhely normál működését.
 • A regisztrációs adatok (felhasználónév és jelszó) biztonságáért és bizalmas kezeléséért kizárólag a Felhasználó felel. A Társaság által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó felhasználónevének és jelszavának felhasználásával végzett összes tevékenység úgy tekintendő, hogy azokat ő maga hajtotta végre. A Felhasználó harmadik felekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztrációs adatainak (felhasználónév és jelszó) felhasználásával végzett minden tevékenységért. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználó regisztrációs adatainak harmadik felek általi jogosulatlan használatáért.

A Társaság Szolgáltatásainak ellenértéke függ a Feladat típusától, valamint a Felhasználóhoz a Társaság által objektív kritériumok alapján hozzárendelt kategóriától.

A Társaság Szolgáltatásainak ellenértéke magyar forintban fizetendő.

A Társaság a Szolgáltatásokat előlegfizetés mellett nyújtja a Felhasználónak.

A Társaság lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a Társaság Szolgáltatásaiért az Ismétlődő fizetések rendszeren keresztül fizessen.

A Hitelesített Felhasználó tájékoztatást kap az Ismétlődő fizetések teljesítésének feltételeiről.

A Hitelesített Felhasználó bármikor megtagadhatja a Társaság Szolgáltatásainak Ismétlődő fizetések útján történő kifizetését.

Ha a Hitelesített felhasználói státuszt az Üzemeltető saját belátása szerint visszavonja a Felhasználótól, akkor az Ismétlődő fizetések automatikusan megszűnnek.

A Hitelesített Felhasználó vállalja, hogy a Társaság Szolgáltatásaiért történő fizetés során feltünteti az azonosítószámot (a Társaság számára a Felhasználó azonosítását lehetővé tévő egyedi számot).

A Szolgáltatások a Hitelesített Felhasználó által fizetettnek tekintendők attól a pillanattól kezdve, hogy a Társaság megkapja a bank visszaigazolását a teljes összeg Társaság folyószámlájára történő beérkezéséről, vagy hogy a Társaság elismeri a Társaság javára a fizetési rendszeren keresztül történő befizetés tényét, amennyiben a Hitelesített Felhasználó elektronikus fizetést hajt végre.

Az Megrendelő és a Szakember köteles megerősíteni a Feladat teljesítésének tényét a Webhely szolgáltatásainak segítségével. Az Megrendelőtől és a Szakembertól a Feladat árával és a teljesítés tényével kapcsolatban kapott információk közötti eltérés esetén az Üzemeltetőnak joga van ellenőrizni és módosítani a Feladat teljes Árát, valamint megállapítani a Feladat teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét. Az Megrendelő és a Szakember köteles betartani a Megállapodás feltételeit, és kizárólag megbízható információkat közölni az Üzemeltetőval a Feladatok teljesítésének valamennyi feltételéről, különös tekintettel az Árra és a végrehajtás minőségére. Az Üzemeltetőnak az Ár megállapításával és a Feladatok teljesítésének tényével kapcsolatos döntése végleges és megmásíthatatlan.

A Szolgáltatások a Szakember kiválasztásának pillanatában a Társaság által a Felhasználó részére nyújtottnak tekintendők.

Havonta (az elszámolási időszak utolsó napján) és/vagy a Szolgáltatások befejezése után a Társaság egyoldalú Jegyzőkönyvet készít a nyújtott szolgáltatásokról az elszámolási időszakban ténylegesen nyújtott Szolgáltatások terjedelmének megfelelően. Az elszámolási időszak egy naptári hónap. A Szolgáltatások a Társaság által megfelelő módon nyújtottnak és a Hitelesített Felhasználó által a Nyújtott szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvben meghatározott terjedelemben elfogadottnak tekintendők, amennyiben az elszámolási időszak végét követő tíz naptári napon belül a Társaság nem kap megindokolt írásbeli kifogást a Hitelesített Felhasználótól. A fent meghatározott időszak letelte után a Felhasználónak a Szolgáltatások – többek között a terjedelemmel (mennyiség), az ellenértékkel és a minőséggel összefüggő – hiányosságaival kapcsolatos panaszai nem kerülnek elfogadásra.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor a saját belátása szerint módosítsa a jelen Megállapodás feltételeit és/vagy visszavonja a Megállapodást. Ha a Társaság módosításokat hajt végre a Megállapodásban, akkor ezek a módosítások a Megállapodás módosított szövegének a https://qjob.hu/info/terms webcímen való közzétételének pillanatától lépnek hatályba, ha a módosítások hatálybalépésének pillanatát maga a Megállapodás nem határozza meg. Az adott oldalnak a Megállapodás aktuális verziójával történő megismerkedés céljából történő megtekintése az interneten minden Látogató és/vagy Felhasználó (beleértve a Hitelesített Felhasználót) személyes felelőssége.

A Megállapodás időtartama alatt a Társaság minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb elhárítsa a Webhely működésében fellépő zavarokat és hibákat azok előfordulása esetén. Ugyanakkor a Társaság nem garantálja, hogy nem fordulnak elő hibák és zavarok a Feladatok elhelyezésekor, többek között a szoftver működésével kapcsolatban.

A jelen Megállapodás feltételeinek Elfogadás útján történő elfogadásával a Felhasználó (beleértve az Ellenőrzött Felhasználót) garantálja a Társaság számára, hogy:

 • a Webhelyen történő regisztráció során megbízható adatokat, köztük személyes adatokat, adott meg, valamint a Társaság Szolgáltatásainak kifizetésekor megbízható felhasználói adatokat (beleértve az azonosítószámot) adott meg;
 • önkéntesen köti meg a Megállapodást, miközben: a) teljes mértékben megismerte a Megállapodás feltételeit, b) teljes mértékben megérti a Megállapodás megkötésével és végrehajtásával kapcsolatos saját tevékenységei jelentőségét és következményeit;
 • rendelkezik a Megállapodás megkötéséhez és végrehajtásához szükséges összes joggal és hatáskörrel.

A Megállapodás feltételeinek megszegéséért a Felek a Megállapodás és/vagy Magyarország hatályos törvényei által megállapított felelősséggel tartoznak.

A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal semmiféle felelősséget a következőkért:

 • bármilyen cselekedet/mulasztás, amely a Felhasználó (beleértve a Hitelesített Felhasználót) és/vagy harmadik felek cselekedeteinek/mulasztásának közvetlen vagy közvetett eredménye;
 • a Felhasználó és/vagy harmadik felek esetleges közvetett veszteségei és/vagy elmaradt haszna, függetlenül attól, hogy képes lett volna-e a Társaság előrelátni az ilyen veszteségek lehetőségét;
 • a Felhasználó által a Szolgáltatásokkal kapcsolatban választott fizetési mód használata (a használat lehetetlensége) és a használat (a használat lehetetlenségének) bármiféle következménye, valamint az információ továbbítására/fogadására szolgáló eszközök és/vagy módok Felhasználó és/vagy harmadik felek általi használata/használatának lehetetlensége.

A Felhasználó (beleértve a Hitelesített Felhasználót is) teljes mértékben felel:

 • az összes törvényi előírás betartásáért, ideértve a reklámra, a szellemi tulajdonra, a versenyre vonatkozó törvényi előírásokat, de a fentiekre nem korlátozva;
 • a Webhelyen Felhasználóként történő regisztrációja során megadott információk pontosságáért.

A Felhasználó vállalja, hogy saját maga, a saját költségén rendezi a Feladatok teljesítésével kapcsolatos vitás kérdéseket és harmadik felek követeléseit, vagy megtéríti a Társaság részéről azon követelésekkel és igényekkel kapcsolatban felmerült károkat (beleértve a jogi költségeket), amelyek benyújtásának alapja a Felhasználó által a Társaság Webhelyének használata során elkövetett cselekedet vagy mulasztás volt. Abban az esetben, ha a Felhasználó Webhelyen található információinak tartalma, formája és/vagy elhelyezése szolgáltatott alapot arra, hogy az állami hatóságok bírságfizetési kötelezettséget írjanak elő a Társaság számára, a Felhasználó vállalja, hogy a Társaság kérésére azonnal megadja az összes kért információt az információk Webhelyen történő elhelyezésére és tartalmára vonatkozóan, segítséget nyújt a Társaságnak a kötelezettség teljesítésében, valamint megtéríti a Társaság részéről a kötelezettség előírása miatt felmerülő összes kárt (ideértve a bírság megfizetésével kapcsolatos költségeket is).

A nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetési feltételek Hitelesített Felhasználó általi megsértése esetén a Társaság jogosult a Hitelesített Felhasználótól a határidőre meg nem fizetett összeg 0,1%-ának megfelelő mértékű kötbért követelni minden egyes késedelmes nap után. A Társaság minden egyes Hitelesített Felhasználóval kapcsolatban önállóan állapítja meg a Szolgáltatásokért fizetendő hátralékos összeget, amely a Webhely Felhasználó általi további használatához elfogadható.

Az egyik Fél a másik Félnek az alábbi módon küldhet értesítést:

 • e-mailben: a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címére, vagy a Társaságnak a https://qjob.hu Piactér használatáról szóló Megállapodásban meghatározott e-mail címére;
 • postai úton, tértivevényes levélben vagy futárszolgálat útján, kézbesítési visszaigazolással.

A Társaságnak joga van SMS-t küldeni a Látogatóknak (Felhasználóknak) az általuk a Webhely használata során megadott telefonszámokra.

10. Kockázatmentes üzlet

A „Kockázatmentes üzlet” szolgáltatás igénybevételével történő munkavégzésről/szolgáltatásnyújtásról szóló Megállapodás (amelynek szövege ajánlat formájában került közzétételre a következő Webhelyen: https://qjob.hu/”Kockázatmentes Üzlet”-agreement) az Megrendelő és a Szakember között jön létre.

Az Megrendelő és a Szakember a Kockázatmentes üzlet használatával beleegyezik A munkavégzés/szolgáltatásnyújtás, valamint az Megrendelő és a Szakember kéréseinek vizsgálata állapot automatikus megállapítására vonatkozó szabályokba. A munkavégzés/szolgáltatásnyújtás, valamint az Megrendelő és a Szakember kéréseinek vizsgálata állapot automatikus megállapítására vonatkozó szabályok a jelen Megállapodás szerves részét képezik.

11. Tárca

A regisztráció során a Felhasználó lehetőséget kap arra, hogy személyes fiókot (számlát) hozzon létre a Webhelyen (Tárca), amelyet a Társaság által nyújtott fizetős Szolgáltatások igénybevételekor használhat. A Webhelyen lévő számla feltöltése a Webhelyen elérhető módokon történik. A Felhasználó bármikor nyomon tudja követni a személyes fiók állapotát a Webhelyen.

A Társaság Szolgáltatásainak a Felhasználók által a fent megadott módokon történő kiegyenlítésével kapcsolatban a bankok és fizetési rendszerek részére fizetendő jutalékok költségeit a Társaság viseli. Előfordulhatnak azonban olyan helyzetek, amikor egyes bankok, fizetési terminálok és fizetési rendszerek további díjakat vezethetnek be a fizetési műveletek végrehajtásáért. A Felhasználónak a Társaság Szolgáltatásaival kapcsolatos fizetési műveletek végrehajtásakor gondosan el kell olvasnia a fizetési feltételeket.

Az Üzemeltető nem felel a Felhasználó személyes fiókja állapotának harmadik felek cselekedetei miatti megváltozásáért. Pénzátutalás az egyik Felhasználó személyes számlájáról egy másik Felhasználó számlájára nem lehetséges. A Felhasználó által a Tárcán önállóan jóváírt összegek a Felhasználó számára visszatéríthetők ugyanazt a fizetési módot alkalmazva, amellyel a Társaság számára az átutalás történt. A pénzeszközök visszatérítésének határidejét azon fizetési rendszerek technikai lehetőségei határozza meg, amelyekkel a Tárcát feltöltötték. Ha technikailag nem lehetséges visszatérítést végrehajtani ugyanazt a módot alkalmazva, mint amellyel a Felhasználó feltöltötte a Tárcát, akkor az Üzemeltető elkéri a Felhasználó banki adatait, és a visszatérítést banki átutalással hajtja végre.

 • bankkártyával, az OTP SimplePay rendszerén keresztül

  (Magyar)

  SimplePay Adattovábbítási Nyilatkozat:

  Tudomásul veszem, hogy a WebTech Group Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. em.) adatkezelő által a Qjob.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  (English)

  SimplePay Disclaimer:

  I acknowledge that the following personal data stored by the WebTech Group Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 44. 2nd floor) in the user database of the Qjob.hu will be transferred to OTP Mobil Kft. As a data processor. The range of data transmitted is as follows: name, email address.

  The nature and purpose of the data processing activities performed by the data processor can be found in the SimplePay Data Processing Information, at the following link http://simplepay.hu/vasarlo-aff

  (Русский)

  SimplePay Отказ от ответственности:

  Я подтверждаю, что следующие персональные данные хранятся в менеджере данных WebTech Group Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 44. 2-й этаж) в базе данных пользователей Qjob.hu будет перенесено в OTP Mobil Kft., В качестве обработчика данных. Данные, передаваемые контроллером данных: имя пользователя, адрес электронной почты.

  Характер и цель действий по обработке данных, выполняемых обработчиком данных, можно найти в Политике конфиденциальности SimplePay по следующей ссылке: http://simplepay.hu/vasarlo-aff http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 • online Barion fizetéssel, ahol Barion egyenlegével vagy bankkártyával tud fizetni

  Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelye lévő számla feltöltésből eredő összegének a visszaváltására nincs mód, ezt a feltételt Ön a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erre tekintettel javasoljuk, hogy mindenkor csak annyi pénzt helyezzen el személyes fiókjában, amennyire ténylegesen szüksége is van.

12. A Szolgáltatás által megvalósított döntőbíráskodás

A Megrendelő és a Szakember között a Feladatok végrehajtásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket az Üzemeltető rendezi. A Felhasználók elfogadják, hogy az Üzemeltetőnek jogában áll a vita felülvizsgálatának eredményei alapján bármilyen szükséges intézkedést megtenni. Az Üzemeltető döntése végleges és nem fellebbezhető.

13. Különleges feltételek

A Társaság nem garantálja, hogy a Szolgáltatások, a Webhely szoftvere nem tartalmaz hibákat vagy hogy a jövőben megszakítás nélkül fog működni.

A Társaság nem vállal felelősséget az Üzemeltető által a Felhasználók közötti konfliktusok megoldása során hozott döntésekért.

A Társaság nem felel a Felhasználó részéről harmadik személyek tevékenységével összefüggésben felmerülő veszteségekért vagy egyéb károkért.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a szervereiről eltávolítson minden olyan információt vagy anyagot, amely a Társaság véleménye szerint elfogadhatatlan, nem kívánatos vagy megsérti a jelen Megállapodást.

A Társaság nem ellenőrzi az interneten található vagy az interneten kínált információkat, szolgáltatásokat és termékeket. Ennek eredményeként a Felhasználó elfogadja azt a feltételt, hogy a Szolgáltatáson vagy az interneten keresztül kínált vagy elérhető összes árut, információt és szolgáltatást (a Társaság által közvetlenül nyújtottként kifejezetten megjelölteket kivéve) olyan harmadik személyek nyújtják, akik semmilyen módon nem állnak kapcsolatban a Társasággal. A Felhasználó teljes felelősséget és kockázatot vállal a Szolgáltatások és az internet használatáért. A Társaság nem vállal semmilyen garanciát semmiféle, a Szolgáltatásokon vagy általában az interneten keresztül szállított árura, információra és szolgáltatásra. A Társaság nem vállal felelősséget az ilyen szállításokból közvetlenül vagy közvetve felmerülő költségekért vagy károkért. A Felhasználó elfogadja azt a feltételt, amely szerint vállalja a felelősséget a Szolgáltatásokon vagy általában az interneten keresztül közzétett vélemények, értékelések, szolgáltatások és egyéb információk pontosságának, teljességének és megfelelőségének, valamint a termékek minőségének és jellemzőinek értékeléséért.

A Látogatók által a Webhelyen közzétett anyagokkal (felhasználói tartalom) kapcsolatos minden jog, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is, az adott Látogatókhoz és/vagy más jogtulajdonosokhoz tartozik. A Látogató garanciát nyújt a Társaságnak a felhasználói tartalommal kapcsolatban a jelen Megállapodás 6. szakaszának megfelelően.

A felhasználói tartalmaknak a Látogatók által a Webhelyen történő elhelyezésével a Társaság díjmentesen nem kizárólagos jogot (nyílt licencet) kap az ilyen felhasználói tartalmak és a bennük foglalt szellemi tulajdon használatára az egész világon, a magyar jogszabályokkal összhangban engedélyezett bármilyen módon történő felhasználás keretein belül, többek között a szerző nevének (álnevének) feltüntetése nélkül 1) a jelen Megállapodás feltételeinek Társaság általi teljesítése érdekében, 2) a Társaság jogainak és törvényes érdekeinek védelme érdekében, 3) marketing célokra és a Társaság projektjeiben (beleértve a kereskedelmi projekteket is) történő felhasználás. A Társaságnak joga van a megszerzett jogokat harmadik személyek számára a kitűzött célok elérése érdekében biztosítani, valamint a felhasználói tartalomról biztonsági másolatokat készíteni.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy képek elhelyezése esetén minden ilyen kép a Társaság logójával látható el, ami a Szolgáltatás működésével függ össze.

A Webhelyhez és annak Szolgáltatásaihoz fűződő összes jogot, beleértve a Webhelyen és annak Szolgáltatásaiban szereplő szellemi tulajdonhoz (korlátozás nélkül ideértve a számítógépes programokat, adatbázisokat, grafikai tervezést) fűződő jogokat, valamint a https://Qjob.hu, a Qjob.eu és a Qjob.su doménnevekhez fűződő jogokat, a logókhoz és más hasonló alkotásokhoz fűződő jogokat, a Qjob (szó-, ábrás és kombinált) védjegyekhez fűződő jogokat a Társaság vagy annak leányvállalatai birtokolják.

A Webhely és a Szolgáltatások tekintetében tilos a visszamodellezés, emuláció, szétszerelés, dekompilálás, dekódolás, módosítás, más nyelvekre történő fordítás; tilos a Webhely vagy egy webhelyrész dizájnjának reprodukálása; tilos a Webhely és a Szolgáltatások biztonsági rendszereinek megsértése, a Társaság és leányvállalatainak a Webhelyen és a Szolgáltatásokban elhelyezett védjegyeinek, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudnivalók törlése, elrejtése vagy megváltoztatása.

A Webhelyen közzétett vagy ott található információk harmadik fél általi automatikus feldolgozása szintén tilos.

A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Társaság és annak leányvállalatai szellemi tulajdonának bármilyen módon (bármilyen, többek között nem kereskedelmi célokra) történő felhasználása, a jelen Megállapodásban kifejezetten előírt eseteket kivéve.

A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül szintén tilos a felhasználói tartalom egészének vagy egy részének (ideértve a fotókat és képeket, a Látogatókra vonatkozó információkat és a Webhelyen általuk közzétett egyéb információkat is) felhasználása. A tiltott felhasználás magában foglalja az ilyen felhasználói tartalom másolását, gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, megváltoztatását, kinyerését, reprodukálását, elhelyezését, továbbítását, törlését és bármilyen más módon történő felhasználását, bármilyen célra, beleértve a nem kereskedelmi célokat is.

14. A jelen Megállapodás hatálybalépése és a módosítására vonatkozó eljárás

A Megállapodás, a Megállapodás Mellékletei és azok módosításai a https://qjob.hu/info/terms webhely oldalain történő közzétételük pillanatában lépnek hatályba. A Megállapodás és a Megállapodás Mellékletei bármikor módosíthatók. A Felhasználó és/vagy a Látogató vállalja, hogy az Piactér, a Társaság Rendszereinek és/vagy Szolgáltatásainak minden használata előtt megismerkedik a Megállapodás aktuális változatával. Ha a Felhasználó és/vagy a Látogató úgy dönt, hogy nem fogadja el a módosított Megállapodást, akkor köteles tartózkodni a Szolgáltatás használatától. Az a Felhasználó, aki továbbra is használja az Piactért, a Társaság Rendszereit és/vagy Szolgáltatásait, beleegyezik a módosításokba.

15. Alkalmazandó jog

A Társaság és a Látogatók közötti minden kapcsolatra kizárólag Magyarország jogszabályai az irányadók. A magyar jog megsértése esetén a Látogató teljes polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

III. rész. Megállapodás a Qjob.hu Piactér vállalkozói tevékenységet folytató személyek általi használatáról

(a továbbiakban a jelen III. rész: „a Megállapodás III. része”)

A Megállapodás jelen III. része szabályozza a Webhely használatának rendjét, valamint a Webhelynek és a Szolgáltatásoknak a Látogatók által az Üzleti feladatok elhelyezése és végrehajtása céljából történő használata során létrejövő kapcsolatokat, amely Üzleti feladatok célja a munkák, szolgáltatások kizárólag a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szükségletek kielégítésére történő igénybevétele.

1. A Megrendelő az Üzleti feladat elhelyezésekor a következő kulcsfontosságú biztosítékokat (garanciákat) nyújtja:

1.1. Az Megrendelő rendelkezik minden hatáskörrel és szükséges jogképességgel ahhoz, hogy az Megrendelő által képviselt jogi személy vagy egyéni vállalkozó nevében szerződést kössön a Szakember által képviselt megfelelő jogi személlyel vagy egyéni vállalkozóval.

1.2. Az Megrendelő az Üzleti feladat elhelyezésekor az Üzleti feladathoz nem társít jogilag releváns kommunikáció jelleget.

2. A Szakember az Üzleti feladatra Ajánlatot téve a következő kulcsfontosságú biztosítékokat (garanciákat) nyújtja az Megrendelőnek:

2.1. A Szakember rendelkezik minden hatáskörrel és szükséges jogképességgel ahhoz, hogy a Szakember által képviselt jogi személy vagy egyéni vállalkozó nevében szerződést kössön az Megrendelő által képviselt megfelelő jogi személlyel vagy egyéni vállalkozóval.

3. Az Megrendelő az Üzleti feladat elhelyezésével és az Üzleti feladat Szakemberjának kiválasztásával, illetve a Szakember az Üzleti feladatra vonatkozó Ajánlattétellel információs üzenetcserét valósítanak meg a szolgáltatásnyújtásra/munkavégzésre vonatkozó szerződés közvetlenül az általuk képviselt egyéni vállalkozók vagy jogi személyek közötti megkötésére irányuló szándékukkal kapcsolatban. Az Megrendelő és a Szakember önállóan választja meg a vonatkozó szerződés megkötésének formáját és feltételeit, valamint annak teljesítésének rendjét.

4. A II. rész Üzleti feladatokra nem vonatkozó rendelkezései:

4.1. A II. rész 10. pontja: Kockázatmentes üzlet.

4.2. A 2. számú Melléklet – A munkavégzés/szolgáltatásnyújtás, valamint az Megrendelő és a Szakember kéréseinek vizsgálata állapot automatikus megállapítására vonatkozó szabályok 1.1-1.2 pontja.

4.3. A 3. számú Melléklet teljes egészében.